search-creditor
กำหนดชำระ รายการ จำนวนเงิน
05/08/2022
(เกินแล้ว 294 days)
ค่่าเช่าบ้าน   2,000.00
05/09/2022
(เกินแล้ว 263 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
05/10/2022
(เกินแล้ว 233 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
05/11/2022
(เกินแล้ว 202 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
05/12/2022
(เกินแล้ว 172 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
05/01/2023
(เกินแล้ว 141 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
23/01/2023
(เกินแล้ว 123 days)
HostingLotus (BoonAmnuay)   535.00
05/02/2023
(เกินแล้ว 110 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
18/02/2023
(เกินแล้ว 97 days)
Dtac Jan   480.43
05/03/2023
(เกินแล้ว 82 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
06/03/2023
(เกินแล้ว 81 days)
3BB Jan (1/6)   110.00
05/04/2023
(เกินแล้ว 51 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
07/04/2023
(เกินแล้ว 49 days)
ค่าไฟฟ้า 165 (4/6) SPayLater   504.49
07/04/2023
(เกินแล้ว 49 days)
3BB – Dec (4/6) SPayLater   110.70
07/04/2023
(เกินแล้ว 49 days)
หูฟัง hoco (4/6) SPayLater
Note : ของซีดี  
62.48
07/04/2023
(เกินแล้ว 49 days)
เงินยืม (3/6) SPayLater   529.93
10/04/2023
(เกินแล้ว 46 days)
คืนเงินคุณหมุย   500.00
15/04/2023
(เกินแล้ว 41 days)
ประกันสังคม มาตรา 40   70.00
01/05/2023
(เกินแล้ว 25 days)
Netflix   102.47
05/05/2023
(เกินแล้ว 21 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
06/05/2023
(เกินแล้ว 20 days)
หูฟัง hoco (5/6) SPayLater
Note : ของซีดี  
62.48
15/05/2023
(เกินแล้ว 11 days)
ประกันสังคม มาตรา 40   70.00
17/05/2023
(เกินแล้ว 9 days)
Google Drive   99.00
จำนวนเงินรวม 23,236.98