search-creditor
กำหนดชำระ รายการ จำนวนเงิน
05/09/2022
(เกินแล้ว 455 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
05/10/2022
(เกินแล้ว 425 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
05/11/2022
(เกินแล้ว 394 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
05/12/2022
(เกินแล้ว 364 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
05/01/2023
(เกินแล้ว 333 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
05/02/2023
(เกินแล้ว 302 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
05/03/2023
(เกินแล้ว 274 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
05/04/2023
(เกินแล้ว 243 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
10/04/2023
(เกินแล้ว 238 days)
คืนเงินคุณหมุย   500.00
15/04/2023
(เกินแล้ว 233 days)
ประกันสังคม มาตรา 40   70.00
05/05/2023
(เกินแล้ว 213 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
05/06/2023
(เกินแล้ว 182 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
05/07/2023
(เกินแล้ว 152 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
05/08/2023
(เกินแล้ว 121 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
31/08/2023
(เกินแล้ว 95 days)
สินเชื่อ Thunder   2,300.00
31/08/2023
(เกินแล้ว 95 days)
Thunder   2,300.00
05/09/2023
(เกินแล้ว 90 days)
ค่าเช่าบ้าน   2,000.00
30/09/2023
(เกินแล้ว 65 days)
KPayLater   553.67
จำนวนเงินรวม 31,723.67